Úvod / Novinky a akcie /

BULŠIT 2018

 

Pozvánka na Bulšit – Buchvald cup do našej pivnej ozdravovne na konci sveta

Výbor:

Organizátor: Miroslav Biroš

Spoluorganizátor: Ján Mesarčík

Miesto Poráčska Dolina – stredisko PoráčPark

Termín : 17.3.2018 začiatok o 14.00 hod

Vek: minimálne 15 rokov – pozn. Mládež do 18 rokov je vylúčená z konzumácie piva a alkoholu, pre ostatných účastníkov je konzumácia piva Buchvald povinná a je v neobmedzenom množstve v cene štartovného od 13:00 hodiny v deň  súťaže. 

Pred súťažou počas celého dňa budú prítomní v bare predseda a celý organizačný výbor, ktorí v prípade potreby ochotne pravidlá osobne prihláseným účastníkom vysvetlia

Prezentácia: prihlášky na internete poracpark@poracpark.sk  – uviesť meno, bydlisko, dátum narodenia, alebo v deň súťaže 11.3.2017 do 13.00 hod 

Štartovné : 10 Eur hradené na mieste

V cene štartovného je pivo BUCHVALD v neobmedzenom množstve počas celého dňa súťaže v rámci otváracích hodín baru, teda nie len počas súťaže . Pre registrovaných sa bude čapovať špeciálna edícia nášho piva BUCHVALD exclusive.

Ceny :

1.  miesto: poukážka na večeru – Pečené bravčové koleno, bowling + poukážka na  10 pív Buchvald

2.   miesto: poukážka na bowling + poukážka na 10 pív Buchvald

3.  miesto: poukážka na 10 pív Buchvald

  

Organizácia súťaže:

Podľa počtu účastníkov sa rozdelia súťažiaci do rovnakých skupín min. 5 súťažiacich, max. 10 súťažiacich.

Mená všetkých účastníkov  sa vylosujú z klobúka postupne do skupín, a postupne ako sa budú losovať budú im pridelené v tomto poradí miesta pri stoloch.

Každý hrací stôl bude mať určeného vedúceho stolu, ktorí bude počítať jednotlivé počty kociek po každej hre na svojom stole. Vedúci stola je jeden z hráčov, ktorého určí hlavný rozhodca.

Po ukončení prvého kola sa znovu dajú všetky lístky s menami súťažiacich do klobúka a opäť sa losuje. (Zmení, poprehadzuje sa usporiadanie súťažiacich)

Základné kolá sú tri.

V každom základnom kole sa podľa poradia prideľujú súťažiacim body a to víťaz 15 bodov druhý 12 bodov tretí 10 bodov štvrtý 8 bodov piaty 6 bodov a ďalej po jednom bode.

Po troch kolách sa spočítajú body všetkým súťažiacim (každý bude mať po tri čísla ako dopadol v každom kole) a prvých 10 s najväčším počtom bodov postúpi do finále.

Vo finále rozhodca opäť z klobúka vylosuje postupne mená finalistov, a postupne ako sa budú losovať budú im pridelené v tomto poradí miesta pri stoloch.

Finále sa hraje dvojkolovo a  body sú už len od 10 po jednom bode zostupne.

Po ukončení prvého kola finále sa znovu dajú všetky lístky s menami finalistov do klobúka a opäť sa losuje poradie a finalisti si v tomto poradí posadajú ku stolu (zmenia svoje rozmiestnenie oproti prvému kolu)

V prípade rovnosti bodov po dvojkolovom finále medzi umiestnenými do tretieho miesta sa hraje o príslušné miesto (nap. o tretie ak mali rovnaký počet bodov) systém na 1 kocku 1 krát.

Rozhodca má stále pravdu a má právo vylúčiť hráča, ktorý je značne pod vplyvom alkoholu, premiešava si kocky, zdržuje hru alebo nedodržuje pravidlá.

Vyhlásenie výsledkov bude uskutočnené okamžite po ukončení finále.

 

Pravidlá a princíp hry Bulšit:

Bulšit je spoločenská hra, ktorú hrá viacero hráčov s kockami. Počet hráčov obmedzený nie je, pravidlom je aby na začiatku každý hráč začínal s piatimi kockami. (Takže ak ste desiati, potrebujete 50 kociek).

1.      Hráči si posadajú k stolu a rozdajú si po päť kociek. Poradie v ktorom budú prichádzať na rad je ako pri kartách (proti smeru hodinových ručičiek).

2.      Hráči si svoje kocky dajú  dlaní (kocky sú vo vnútri), zatrasú dlaňami čím sa kocky premiešavajú a položia ich pred seba na stôl tak,aby ostatní hráči na ne nevideli.( To znamenáže  kocky sú na stole a dlaňami hráča sú prikryté).

3.      Hráč, ktorý začína (pri prvej hre sa určí, pri ďalšej je to ten, ktorý vypadol prvý hru predtým) povie podľa svojho uváženie ľubovoľný počet kociek s  číslom, ktorý si myslí, že je na stole.( Napríklad povie desať štvoriek. To znamená, že si myslí, že na stole je minimálne desať kusov kociek s číslom štyri.

4.     Ďalší hráč ( samozrejme všetky kocky sú prikryté a nikto okrem svojich kociek na iné nevidí) musí buď povedať neverím, to je ukončenie hry /vysvetlíme ďalej/, alebo v hre pokračovať. Pokračovanie v hre znamená zvýšenie čísla. Buď zachová počet kociek  a zvýši číselnú hodnotu, alebo zvýši ich počet, vtedy ich číselnú hodnotu môže dať akú chce, aj nižšiu. Konkrétne na našom príklade ak predchádzajúci hráč povedal desať štvoriek (10 ks kociek so štyrmi bodkami – štvoriek), ten čo nasleduje za ním môže zachovať počet, ale zvýšiť hodnotu, t.z. môže povedať desať pätiek, alebo desať šestiek (počet znížiť nemôže, zachoval ho, ale zvyšuje číselnú hodnotu kocky, samozrejme do šesť) alebo zvýši počet kociek napríklad na jedenásť (môže zvýšiť aj viac podľa uváženia) a vtedy už môže povedať hodnotu aj nižšiu, teda takú akú uzná za vhodné. Povie teda napríklad jedenásť dvoják, alebo jedenásť troják, Alebo pätnásť pätiek, proste ide o to aby zvýšil buď počet kociek (vtedy už môže meniť číselnú hodnotu kocky ľubovoľne), alebo počet zachová a zvýši číselnú hodnotu. Samozrejme ak niekto povie x šestiek (napr. osem šestiek), tak ten ďalší automaticky musí zvýšiť počet kociek, pretože ich hodnotu zvýšiť už nemôže, šestka na kocke je maximum (teda povie napr. deväť dvojak….).

5.     Zvyšovaním buď počtu kociek, alebo ich hodnoty hra pokračuje až kým hráč, ktorý je práve v poradí už nechce navyšovať a pokračovať ďalej (zrátal si, že je to už nepravdepodobné, vidí aj svoje kocky, atď..) a povie „neverím!“ .

6.      Ak hráč povie „neverím“,v takomto prípade kolo príslušnej hry (nie hra) končí a hráči odkryjú svoje dlane tak aby na kocky na stole bolo vidno a zrátajú sa kocky, ich počet s príslušnou hodnotou, ktoré sú na stole. (Napríklad hráč povie dvanásť troják. Za ním hráč povie neverím. Zrátajú sa teda všetky kocky s trojkami, ktoré sú na stole. Plus sa rátajú kocky s jednotkou (jedna bodka). Jednotka je žolík, ktorý vysvetlím neskôr aby sa nám to teraz neplietlo). Teda zrátajú sa napr. v tomto prípade kocky s trojkou a jednotkou. Ak ich je toľko, alebo viac ako povedal príslušný hráč (povedal dvanásť troják a ten za ním mu neveril) to znamená v našom prípade dvanásť alebo viac, ten čo neveril nemal pravdu a prišiel o kocku, ktorú odovzdá no misky na stole.

7.     Ak ale tých kociek bude menej, teda v našom prípade jedenásť a menej hráč, ktorý povedal, že neverí mal pravdu a o kocku príde hráč pred ním, ktorý príslušný počet povedal.

8.      Každé kolo sa končí teda tým, že niektorý hráč povie, že neverí, zrátajú sa kocky a každé kolo príde niektorý hráč o jednu kocku (buď ten čo neveril, alebo ten pred ním čo povedal počet).

9.     Každým kolom sa znižuje celkový počet kociek v hre.  Hráč, ktorý príde postupne o všetky kocky z hry vypadáva, a do finále postupia poslední dvaja hráči.

10.  Finále má svoje špecifické pravidlo a to také, že ak hráčom ostane každému už len posledná kocka (ak má jeden napr. dve hrajú klasicky ako bolo popísané skôr) tak sa už hrá len na jedno číslo, ktoré vyjadruje súčet hodnoty dvoch kociek finalistov a to číslo musí ten čo je na rade zvýšiť, alebo hru, teda finále ukončiť a povedať neverím. ( Príklad: hráči, dvaja finalisti majú každý už len jednu kocku. Ten čo začína povie číslo, napr. päť. Druhý, ktorý nasleduje musí číslo zvýšiť (napr.  šesť, sedem..), alebo povedať neverím. Ak povie neverím, hráči odkryjú ruky, teda ukážu kocky na stole, každý svoju a zráta sa súčet hodnôt. Napr. prvý mal dvojku, druhý štvorku. Súčet je teda šesť. Ten, ktorý povedal že neverí číslu päť prehráva, lebo súčet šesť je väčší. Ak by bol súčet napr. štyri, vyhral by, lebo neveril číslu päť, nakoľko reálny súčet je štyri a ten je menší.

 Pravidlo žolíka:

Ako sme už spomínali skôr jednotka ako hodnota kocky je žolík. Znamená to, že ak sa ráta koľko je kociek na stole, rátajú sa kocky aj s jednotkou. Či sa rátajú dvojky, trojky, štvorky, päťky alebo šestky, stále k nim sa prirátavajú aj kocky s jednotkou.

Toto má aj výnimku, kedy žolík, rátanie aj kociek s jednotkami neplatí. Je to v tom prípade ak v danom kole, povie niektorý z hráčov ako hodnotu kocky jedna. Napr. niekto povie osem jednotiek. Ten čo ide za ním musí zvýšiť, platia všetky pravidlá, ale jednotka ako žolík je vylúčená. To znamená, že pri rátaní sa už nebudú počítať aj kocky s jednotkou. (Príklad: hráči hrajú hru a v príslušnom kole jeden z nich /môže to urobiť aj na začiatku kola)/povie napríklad sedem jednotiek /samozrejme ak išiel po niekom, ten pred ním musel povedať šesť nejakých/, tým pádom jednotka žolíkom nie je a nebude sa rátať. Ak ďalší hráč napríklad povie sedem dvojak a ten za ním, alebo niekto ďalší povie neverím, rátajú sa už len príslušné kocky. Napr. v tomto prípade dvojky, bez jednotiek

 

 


 
 
 
Youtube